میدان نقش جهان بالاخره تعیین حریم شد؛ البته ۳۷ سال بعد از جهانی شدن

میدان نقش جهان بالاخره تعیین حریم شد؛ البته ۳۷ سال بعد از جهانی شدن
در جلسه کمیته تعیین حرایم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حریم «میدان نقش جهان»، روستای تاریخی «قهی» و «منارجنبان» اصفهان با ۱۵۵ اثر تاریخی مصوب شد.

میدان نقش جهان بالاخره تعیین حریم شد؛ البته ۳۷ سال بعد از جهانی شدن

در جلسه کمیته تعیین حرایم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حریم «میدان نقش جهان»، روستای تاریخی «قهی» و «منارجنبان» اصفهان با ۱۵۵ اثر تاریخی مصوب شد.
میدان نقش جهان بالاخره تعیین حریم شد؛ البته ۳۷ سال بعد از جهانی شدن