نابودی اقتصاد کشور درصورت ایجاد نشدن سرویس‌های داخلی فضای مجازی

نابودی اقتصاد کشور درصورت ایجاد نشدن سرویس‌های داخلی فضای مجازی
مشاور پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر سرویس های داخلی در کشور ایجاد نشود اقتصاد کشور به سمت نابودی می رود و سرمایه های زیادی از کشور خارج می شود.

نابودی اقتصاد کشور درصورت ایجاد نشدن سرویس‌های داخلی فضای مجازی

مشاور پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر سرویس های داخلی در کشور ایجاد نشود اقتصاد کشور به سمت نابودی می رود و سرمایه های زیادی از کشور خارج می شود.
نابودی اقتصاد کشور درصورت ایجاد نشدن سرویس‌های داخلی فضای مجازی