نامه اخطار وزارت دادگستری روسیه به رسانه‌های آمریکا

نامه اخطار وزارت دادگستری روسیه به رسانه‌های آمریکا
پس از مصوبه اخیر دومای روسیه به عنوان واکنش به اقدامات اخیر آمریکا علیه رسانه‌های روس، وزارت دادگستری روسیه اخطاریه‌ای به چندین رسانه فعال در این کشور از جمله رسانه‌های آمریکایی ارسال کرد.

نامه اخطار وزارت دادگستری روسیه به رسانه‌های آمریکا

پس از مصوبه اخیر دومای روسیه به عنوان واکنش به اقدامات اخیر آمریکا علیه رسانه‌های روس، وزارت دادگستری روسیه اخطاریه‌ای به چندین رسانه فعال در این کشور از جمله رسانه‌های آمریکایی ارسال کرد.
نامه اخطار وزارت دادگستری روسیه به رسانه‌های آمریکا