نامه استیضاح آخوندی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+ متن نامه

نامه استیضاح آخوندی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+ متن نامه
درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

نامه استیضاح آخوندی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+ متن نامه

درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
نامه استیضاح آخوندی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+ متن نامه