ناگفته‌هایی از قراردادهای نفتی

ناگفته‌هایی از قراردادهای نفتی
شرق نوشت:فریدون فشارکی، مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی «فکتس» آمریکا می گوید:اگر روحیه اقتصادی ترامپ بچربد و هارولد هام را به عنوان وزیر انرژی خود معرفی کند، خبر خوبی برای ایران خواهد بود.

ناگفته‌هایی از قراردادهای نفتی

شرق نوشت:فریدون فشارکی، مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی «فکتس» آمریکا می گوید:اگر روحیه اقتصادی ترامپ بچربد و هارولد هام را به عنوان وزیر انرژی خود معرفی کند، خبر خوبی برای ایران خواهد بود.
ناگفته‌هایی از قراردادهای نفتی