ناگفته‌های بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ محکم‌کاری برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته

ناگفته‌های بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ محکم‌کاری برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به تعهدات و تکالیفش عمل کند.

ناگفته‌های بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ محکم‌کاری برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به تعهدات و تکالیفش عمل کند.
ناگفته‌های بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ محکم‌کاری برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته