نبرد موصل می‌تواند به توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران بینجامد

نبرد موصل می‌تواند به توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران بینجامد
اندیشکده آمریکایی نوشت: اگر آمریکا اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه به ویژه عراق اتخاذ نکند، این کشور نخستین سودبرنده از شکست داعش در عراق خواهد بود.

نبرد موصل می‌تواند به توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران بینجامد

اندیشکده آمریکایی نوشت: اگر آمریکا اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه به ویژه عراق اتخاذ نکند، این کشور نخستین سودبرنده از شکست داعش در عراق خواهد بود.
نبرد موصل می‌تواند به توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران بینجامد