نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل نشان می‌دهد که اعتبار پيش‌بيني شده براي تكميل زيرساخت‌ها در اين منطقه حدود 10 هزار ميليارد ريال بوده كه روش مشخصي براي تأمين اين اعتبار پيش‌بيني نشده است.

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل نشان می‌دهد که اعتبار پيش‌بيني شده براي تكميل زيرساخت‌ها در اين منطقه حدود 10 هزار ميليارد ريال بوده كه روش مشخصي براي تأمين اين اعتبار پيش‌بيني نشده است.
نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است