نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید/ موضوع: خط ۷ مترو

نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید/ موضوع: خط ۷ مترو
ایسنا نوشت: شهردار تهران، محمدباقر قالیباف را درباره تعطیلی خط 7 به مناظره دعوت کرد.

نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید/ موضوع: خط ۷ مترو

ایسنا نوشت: شهردار تهران، محمدباقر قالیباف را درباره تعطیلی خط 7 به مناظره دعوت کرد.
نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید/ موضوع: خط ۷ مترو