نحوه محاسبه سوابق حق‌التدریس فرهنگیان بازنشسته اصلاح شد

نحوه محاسبه سوابق حق‌التدریس فرهنگیان بازنشسته اصلاح شد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از اصلاح نحوه محاسبه سوابق خدمت ایام حق‌التدریسی بازنشستگان فرهنگی خبر داد.

نحوه محاسبه سوابق حق‌التدریس فرهنگیان بازنشسته اصلاح شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از اصلاح نحوه محاسبه سوابق خدمت ایام حق‌التدریسی بازنشستگان فرهنگی خبر داد.
نحوه محاسبه سوابق حق‌التدریس فرهنگیان بازنشسته اصلاح شد