نخاله‌هایی در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد کار را خراب کردند

نخاله‌هایی در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد کار را خراب کردند
روزنامه شرق نوشت؛محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «دولت یازدهم ناکام بوده و به ‌اقرار اکثر کسانی که تابلو آن را بزرگ کردند نتوانست قول‌هایی را که به مردم داد محقق کند».

نخاله‌هایی در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد کار را خراب کردند

روزنامه شرق نوشت؛محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «دولت یازدهم ناکام بوده و به ‌اقرار اکثر کسانی که تابلو آن را بزرگ کردند نتوانست قول‌هایی را که به مردم داد محقق کند».
نخاله‌هایی در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد کار را خراب کردند

کانون نماز