نخستین همکاری مشترک اسرائیل با عربستان در تهیه قطعنامه ضد سوریه کلید خورد

نخستین همکاری مشترک اسرائیل با عربستان در تهیه قطعنامه ضد سوریه کلید خورد
در اقدامی‌ که از سوی رسانه‌های صهیونیستی اتحاد مخفی ریاض و تل آویو نام گرفت، هیات این رژیم در سازمان ملل همگام با ریاض بانی طرح و ارائه قطعنامه ضد دولت سوریه شد.

نخستین همکاری مشترک اسرائیل با عربستان در تهیه قطعنامه ضد سوریه کلید خورد

در اقدامی‌ که از سوی رسانه‌های صهیونیستی اتحاد مخفی ریاض و تل آویو نام گرفت، هیات این رژیم در سازمان ملل همگام با ریاض بانی طرح و ارائه قطعنامه ضد دولت سوریه شد.
نخستین همکاری مشترک اسرائیل با عربستان در تهیه قطعنامه ضد سوریه کلید خورد