نرخ فعلی ارز واقعی نیست/ نرخ ارز مگر دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید

نرخ فعلی ارز واقعی نیست/ نرخ ارز مگر دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نرخ ارز به صورت غیر دستوری افزایش یافته است، گفت‌:‌ نرخ فعلی ارز واقعی نیست.

نرخ فعلی ارز واقعی نیست/ نرخ ارز مگر دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نرخ ارز به صورت غیر دستوری افزایش یافته است، گفت‌:‌ نرخ فعلی ارز واقعی نیست.
نرخ فعلی ارز واقعی نیست/ نرخ ارز مگر دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید