نسخه‌پیچی 315 هزار دلاری دشمن برای انحراف جامعه فرهنگیان

نسخه‌پیچی 315 هزار دلاری دشمن برای انحراف جامعه فرهنگیان
سردمداران فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88، نسخه پیچیده‌ای برای جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان پیچیده بودند که سرمایه گذاری 315 هزار دلاری بر روی یک تشکل غیر قانونی معلمان، از جمله اقدامات براندازانه بود.

نسخه‌پیچی 315 هزار دلاری دشمن برای انحراف جامعه فرهنگیان

سردمداران فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88، نسخه پیچیده‌ای برای جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان پیچیده بودند که سرمایه گذاری 315 هزار دلاری بر روی یک تشکل غیر قانونی معلمان، از جمله اقدامات براندازانه بود.
نسخه‌پیچی 315 هزار دلاری دشمن برای انحراف جامعه فرهنگیان