نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین

نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین
به مناسبت روز بسیج مستضعفین نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.

نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین

به مناسبت روز بسیج مستضعفین نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.
نشست خبری قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین