نشست مجلس و دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

نشست مجلس و دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص مقابله با ریزگردها در استان خوزستان
عضو هیأت رئیسه مجلس از نشست امروز رئیس مجلس با وزرای دولت و نمایندگان خوزستان برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای پروژه مقابله با ریزگردهای استان خوزستان خبرداد.

نشست مجلس و دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

عضو هیأت رئیسه مجلس از نشست امروز رئیس مجلس با وزرای دولت و نمایندگان خوزستان برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای پروژه مقابله با ریزگردهای استان خوزستان خبرداد.
نشست مجلس و دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص مقابله با ریزگردها در استان خوزستان