نصب تجهیزات آمریکایی CTBT/ محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران

نصب تجهیزات آمریکایی CTBT/ محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران
بررسی سایت رسمی CTBT حاکی از آنست که مراحل نصب و استقرار چندین ایستگاه لرزه سنجی مربوط به تجهیزات نظارتی هسته‌ای در ایران درحال انجام است.

نصب تجهیزات آمریکایی CTBT/ محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران

بررسی سایت رسمی CTBT حاکی از آنست که مراحل نصب و استقرار چندین ایستگاه لرزه سنجی مربوط به تجهیزات نظارتی هسته‌ای در ایران درحال انجام است.
نصب تجهیزات آمریکایی CTBT/ محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران