نصب ۴۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابر در الیگودرز

نصب ۴۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابر در الیگودرز
با اعتباری بالغ بر 190 میلیون تومان 400 دستگاه چراغ روشنایی معابر در مدیریت توزیع شهرستان الیگودرز لرستان نصب گردید

نصب ۴۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابر در الیگودرز

با اعتباری بالغ بر 190 میلیون تومان 400 دستگاه چراغ روشنایی معابر در مدیریت توزیع شهرستان الیگودرز لرستان نصب گردید
نصب ۴۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابر در الیگودرز

دانلود shareit