نظامیان ترکیه در قطر 3 برابر شدند

نظامیان ترکیه در قطر 3 برابر شدند
رئیس جمهور ترکیه گفت از سال 2015، تعداد نظامیان این کشور در قطر، به سه برابر افزایش یافته است.

نظامیان ترکیه در قطر 3 برابر شدند

رئیس جمهور ترکیه گفت از سال 2015، تعداد نظامیان این کشور در قطر، به سه برابر افزایش یافته است.
نظامیان ترکیه در قطر 3 برابر شدند