نفت ۴۰ دلاری در راه است

نفت ۴۰ دلاری در راه است
اگر اوپک شکست بخورد، خود را باید برای نفت ۴۰ دلار آماده کنید.

نفت ۴۰ دلاری در راه است

اگر اوپک شکست بخورد، خود را باید برای نفت ۴۰ دلار آماده کنید.
نفت ۴۰ دلاری در راه است