نقد قرائت جدید از مفهوم قدرت و ثروت

نقد قرائت جدید از مفهوم قدرت و ثروت
آقای سریع‌القلم با پا گذاشتن روی غیرت ملی می‌گوید برای رسیدن به ثروت باید با هویت ملی و امنیت ملی خداحافظی کنید. پاسخ این است؛ شما اطمینان دارید با وداع با هویت ملی، ثروت ملی تضمین می‌شود؟!

نقد قرائت جدید از مفهوم قدرت و ثروت

آقای سریع‌القلم با پا گذاشتن روی غیرت ملی می‌گوید برای رسیدن به ثروت باید با هویت ملی و امنیت ملی خداحافظی کنید. پاسخ این است؛ شما اطمینان دارید با وداع با هویت ملی، ثروت ملی تضمین می‌شود؟!
نقد قرائت جدید از مفهوم قدرت و ثروت