نمایشگاه کتاب تهران ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/ گزارشی از مکان برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه کتاب تهران ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/ گزارشی از مکان برگزاری نمایشگاه
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه خبر داد.

نمایشگاه کتاب تهران ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/ گزارشی از مکان برگزاری نمایشگاه

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه خبر داد.
نمایشگاه کتاب تهران ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/ گزارشی از مکان برگزاری نمایشگاه