نمایش آثار فرشید مثقالی در تایوان

نمایش آثار فرشید مثقالی در تایوان
تصویرگری‌های فرشید مثقالی در میان آثار برندگان پنجاه سال جایزه‌ هانس کریستین اندرسون در شهر تایپه کشور تایوان به نمایش گذاشته شده است.

نمایش آثار فرشید مثقالی در تایوان

تصویرگری‌های فرشید مثقالی در میان آثار برندگان پنجاه سال جایزه‌ هانس کریستین اندرسون در شهر تایپه کشور تایوان به نمایش گذاشته شده است.
نمایش آثار فرشید مثقالی در تایوان

ایرانی