نمایش خورشیدهای ۳ گانه ادب ایران‌زمین، در قاب رسانه ملی

نمایش خورشیدهای ۳ گانه ادب ایران‌زمین، در قاب رسانه ملی
سریال تلویزیونی «سعدی، خواجو، حافظ» تحت عنوان خورشیدهای ۳ گانه آسمان ادب ایران‌زمین، در شیراز ساخته می‌شود.

نمایش خورشیدهای ۳ گانه ادب ایران‌زمین، در قاب رسانه ملی

سریال تلویزیونی «سعدی، خواجو، حافظ» تحت عنوان خورشیدهای ۳ گانه آسمان ادب ایران‌زمین، در شیراز ساخته می‌شود.
نمایش خورشیدهای ۳ گانه ادب ایران‌زمین، در قاب رسانه ملی