نمایش های راه یافته به بخش رقابت جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شد

نمایش های راه یافته به بخش رقابت جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شد
به گزارش ایرنا، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: نمایش های راه یافته به بخش رقابت بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان معرفی شد.

نمایش های راه یافته به بخش رقابت جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شد

به گزارش ایرنا، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: نمایش های راه یافته به بخش رقابت بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان معرفی شد.
نمایش های راه یافته به بخش رقابت جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شد

مهارت برتر