نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است

نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است
فهرستی بلند بالا از استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت وجود دارد که در بررسی سوابق یکی از این افراد به دلال قطعات استوک برخورد می کنیم که اکنون در نفت نیز مشغول به کار است.

نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است

فهرستی بلند بالا از استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت وجود دارد که در بررسی سوابق یکی از این افراد به دلال قطعات استوک برخورد می کنیم که اکنون در نفت نیز مشغول به کار است.
نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است