نماینده سوریه: ما هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداریم

نماینده سوریه: ما هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداریم
«حسام الدین آلا» نماینده سوریه در نشست سازمان ملل در ژنو درباره «خلع سلاح اتمی»، ادعاهای اخیر غربی‌ها درباره استفاده دمشق از سلاح‌های شیمیایی را قویا رد کرد.

نماینده سوریه: ما هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداریم

«حسام الدین آلا» نماینده سوریه در نشست سازمان ملل در ژنو درباره «خلع سلاح اتمی»، ادعاهای اخیر غربی‌ها درباره استفاده دمشق از سلاح‌های شیمیایی را قویا رد کرد.
نماینده سوریه: ما هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداریم
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type