نمایندگان از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، نمایندگان از پاسخ‌های حجتی وزیر جهاد کشاروزی قانع نشدند.

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، نمایندگان از پاسخ‌های حجتی وزیر جهاد کشاروزی قانع نشدند.
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند

دانلود ها پلاس