نمره ناپلئونی صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش/ عدم انطباق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

نمره ناپلئونی صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش/ عدم انطباق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
بررسی عملکرد صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش نشان دهنده نمره ناپلئونی این صنعت در این بخش است به طوری که امتیاز شاخص خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال ۹۴ معادل 59.4 درصد بوده است.

نمره ناپلئونی صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش/ عدم انطباق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

بررسی عملکرد صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش نشان دهنده نمره ناپلئونی این صنعت در این بخش است به طوری که امتیاز شاخص خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال ۹۴ معادل 59.4 درصد بوده است.
نمره ناپلئونی صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش/ عدم انطباق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

میهن دانلود