نگاه به پدافند غیرعامل نباید سیاسی و جناحی باشد

نگاه به پدافند غیرعامل نباید سیاسی و جناحی باشد
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز گفت: پدافند غیر عامل موضوع تخصصی است نباید به آن دید سیاسی و جناحی داشت.

نگاه به پدافند غیرعامل نباید سیاسی و جناحی باشد

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز گفت: پدافند غیر عامل موضوع تخصصی است نباید به آن دید سیاسی و جناحی داشت.
نگاه به پدافند غیرعامل نباید سیاسی و جناحی باشد

دانلود ایمو برای گوشی