نگرانی سازمان ملل از وضعیت بی‌خانمان‌ها و افزایش آمارشان در آمریکا

نگرانی سازمان ملل از وضعیت بی‌خانمان‌ها و افزایش آمارشان در آمریکا
گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در دیدار از برخی شهرهای آمریکا به وضعیت بسیار بد اسکان ، شرایط بد بهداشتی و افزایش آمار بی‌خانمان‌های این کشور اشاره کرد.

نگرانی سازمان ملل از وضعیت بی‌خانمان‌ها و افزایش آمارشان در آمریکا

گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در دیدار از برخی شهرهای آمریکا به وضعیت بسیار بد اسکان ، شرایط بد بهداشتی و افزایش آمار بی‌خانمان‌های این کشور اشاره کرد.
نگرانی سازمان ملل از وضعیت بی‌خانمان‌ها و افزایش آمارشان در آمریکا