نیاز مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به ۲۲۰ کانکس درسی/ ۶۵ کانکس رسید

نیاز مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به ۲۲۰ کانکس درسی/ ۶۵ کانکس رسید
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته به ۲۲۰ کانکس درسی نیاز داریم که تاکنون تهیه ۱۳۰ کانکس قطعی شده و از این تعداد هم ۶۵ عدد به دست ما رسیده است.

نیاز مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به ۲۲۰ کانکس درسی/ ۶۵ کانکس رسید

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته به ۲۲۰ کانکس درسی نیاز داریم که تاکنون تهیه ۱۳۰ کانکس قطعی شده و از این تعداد هم ۶۵ عدد به دست ما رسیده است.
نیاز مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به ۲۲۰ کانکس درسی/ ۶۵ کانکس رسید