نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند

نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند
ارتش ترکیه به همراه عناصر ارتش آزاد سوریه همچنان در حال ادامه عملیات خود در شمال شرق عفرین هستند و توانستند بر روستای راهبردی «کفرجنه» مسلط شوند.

نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند

ارتش ترکیه به همراه عناصر ارتش آزاد سوریه همچنان در حال ادامه عملیات خود در شمال شرق عفرین هستند و توانستند بر روستای راهبردی «کفرجنه» مسلط شوند.
نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند