نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند

نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند
فرمانده نیروهای مشترک عراقی از حضور این نیروها در مرکز شهرستان «راوة» در الانبار خبر داد.

نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند

فرمانده نیروهای مشترک عراقی از حضور این نیروها در مرکز شهرستان «راوة» در الانبار خبر داد.
نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند