نیروی هوایی عراق حمله انتحاری داعش در جنوب غرب موصل را خنثی کرد

نیروی هوایی عراق حمله انتحاری داعش در جنوب غرب موصل را خنثی کرد
نیروی هوایی ارتش عراق، یک حمله انتحاری داعش را در جنوب غرب موصل خنثی کرد.

نیروی هوایی عراق حمله انتحاری داعش در جنوب غرب موصل را خنثی کرد

نیروی هوایی ارتش عراق، یک حمله انتحاری داعش را در جنوب غرب موصل خنثی کرد.
نیروی هوایی عراق حمله انتحاری داعش در جنوب غرب موصل را خنثی کرد