هدیه گرانقیمت شیخ اماراتی به ورزشکار صهیونیست چه بود؟

هدیه گرانقیمت شیخ اماراتی به ورزشکار صهیونیست چه بود؟
تجلیل از ورزشکار تیم رژیم صهیونیستی در رشته ورزشی جوجیتسو در امارات تحسین رسانه‌های این رژیم را برانگیخت.

هدیه گرانقیمت شیخ اماراتی به ورزشکار صهیونیست چه بود؟

تجلیل از ورزشکار تیم رژیم صهیونیستی در رشته ورزشی جوجیتسو در امارات تحسین رسانه‌های این رژیم را برانگیخت.
هدیه گرانقیمت شیخ اماراتی به ورزشکار صهیونیست چه بود؟