هرگونه دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست

هرگونه دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: هرگونه انعطاف و یا دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست.

هرگونه دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: هرگونه انعطاف و یا دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست.
هرگونه دلسوزی برای جنایتکاران خیابان پاسداران شرکت در جنایت آنهاست