هزینه 4 میلیاردی از بودجه بیت المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هزینه 4 میلیاردی از بودجه بیت المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی
هفته گذشته اخباری از حضور تیم جراحان اروپایی و آمریکایی برای جراحی قلب کودکان در ایران به گوش رسید اما حالا اطلاعات به دست آمده از این دعوت‌ها حکایت از صرف هزینه چهار میلیاردی از بودجه بیت‌المال دارد.

هزینه 4 میلیاردی از بودجه بیت المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هفته گذشته اخباری از حضور تیم جراحان اروپایی و آمریکایی برای جراحی قلب کودکان در ایران به گوش رسید اما حالا اطلاعات به دست آمده از این دعوت‌ها حکایت از صرف هزینه چهار میلیاردی از بودجه بیت‌المال دارد.
هزینه 4 میلیاردی از بودجه بیت المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

دانلود برنامه ایمو