هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود
میرزایی اصل فرماندار الیگودرز در خصوص این پروزها گفتند که اکثریت این طرح ها در حوضه خدماتی و عمرانیست که مبلغی بالغ بر 320 میلیارد ریال اعتبار صرف این پروژها شده است

هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

میرزایی اصل فرماندار الیگودرز در خصوص این پروزها گفتند که اکثریت این طرح ها در حوضه خدماتی و عمرانیست که مبلغی بالغ بر 320 میلیارد ریال اعتبار صرف این پروژها شده است
هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

گیم پلی استیشن