هشدارها درباره وخامت حال آیت‌الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد

هشدارها درباره وخامت حال آیت‌الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد
در ادامه هشدارها درباره وضعیت جسمانی رهبر معنوی شیعیان بحرین، فعالان حقوق بشر از شرایط جسمی وخیم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و نیاز او به عمل فوری جراحی خبر می‌دهند.

هشدارها درباره وخامت حال آیت‌الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد

در ادامه هشدارها درباره وضعیت جسمانی رهبر معنوی شیعیان بحرین، فعالان حقوق بشر از شرایط جسمی وخیم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و نیاز او به عمل فوری جراحی خبر می‌دهند.
هشدارها درباره وخامت حال آیت‌الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد