هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی

هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی
امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به فعالیت شرکت‌های غیرمجاز امدادی به هموطنان هشدار داد.

هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی

امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به فعالیت شرکت‌های غیرمجاز امدادی به هموطنان هشدار داد.
هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای نوروزی