هشدار «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ترکیه

هشدار «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ترکیه
گروه مسلح موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» تحت حمایت آمریکا به ترکیه هشدار داد که اگر حملات خود در شمال سوریه را گسترده کند، به آن پاسخ مناسب خواهد داد.

هشدار «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ترکیه

گروه مسلح موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» تحت حمایت آمریکا به ترکیه هشدار داد که اگر حملات خود در شمال سوریه را گسترده کند، به آن پاسخ مناسب خواهد داد.
هشدار «نیروهای دموکراتیک سوریه» به ترکیه