هشدار واشنگتن به عراق و دیگر کشورها درباره قانون «کاتسا»

هشدار واشنگتن به عراق و دیگر کشورها درباره قانون «کاتسا»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن کم اهمیت دانستن گمانه‌زنی‌ها درباره متمایل شدن ترکیه به سمت ایران و روسیه، به برخی کشورها از قبیل عراق درباره قانون «کاتسا» هشدار داد.

هشدار واشنگتن به عراق و دیگر کشورها درباره قانون «کاتسا»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن کم اهمیت دانستن گمانه‌زنی‌ها درباره متمایل شدن ترکیه به سمت ایران و روسیه، به برخی کشورها از قبیل عراق درباره قانون «کاتسا» هشدار داد.
هشدار واشنگتن به عراق و دیگر کشورها درباره قانون «کاتسا»