هفته‌نامه تایم ادعای ترامپ را تکذیب کرد

هفته‌نامه تایم ادعای ترامپ را تکذیب کرد
ایرنا نوشت: هفته نامه تایم توییت رئیس جمهوری آمریکا را که خبر از احتمال کسب عنوان مرد سال 2017 این نشریه داده بود، تکذیب کرد.

هفته‌نامه تایم ادعای ترامپ را تکذیب کرد

ایرنا نوشت: هفته نامه تایم توییت رئیس جمهوری آمریکا را که خبر از احتمال کسب عنوان مرد سال 2017 این نشریه داده بود، تکذیب کرد.
هفته‌نامه تایم ادعای ترامپ را تکذیب کرد