همای، درآمد «دیوانه‌تر شدم» را به کودکان بى‌سرپرست زلزله کرمانشاه ‌می‌دهد

همای، درآمد «دیوانه‌تر شدم» را به کودکان بى‌سرپرست زلزله کرمانشاه ‌می‌دهد
پرواز هماى درآمدش را از کنسرت هفتم و هشتم آذر در تهران، مستقیما به کودکان بى سرپرست زلزله کرمانشاه تقدیم خواهد کرد.

همای، درآمد «دیوانه‌تر شدم» را به کودکان بى‌سرپرست زلزله کرمانشاه ‌می‌دهد

پرواز هماى درآمدش را از کنسرت هفتم و هشتم آذر در تهران، مستقیما به کودکان بى سرپرست زلزله کرمانشاه تقدیم خواهد کرد.
همای، درآمد «دیوانه‌تر شدم» را به کودکان بى‌سرپرست زلزله کرمانشاه ‌می‌دهد