همایش امنیتی تل‌آویو و تکرار ادعاهای همیشگی علیه ایران

همایش امنیتی تل‌آویو و تکرار ادعاهای همیشگی علیه ایران
همایش اندیشکده مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در حالی برای یازدهمین سال در تل‌آویو برگزار شد که بخش اعظمی از وقت آن به اظهارات ضد ایرانی از سوی مقامات اسرائیلی و آمریکایی گذشت.

همایش امنیتی تل‌آویو و تکرار ادعاهای همیشگی علیه ایران

همایش اندیشکده مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در حالی برای یازدهمین سال در تل‌آویو برگزار شد که بخش اعظمی از وقت آن به اظهارات ضد ایرانی از سوی مقامات اسرائیلی و آمریکایی گذشت.
همایش امنیتی تل‌آویو و تکرار ادعاهای همیشگی علیه ایران