همایش «صدر جهان زنجانی» برگزار می‌شود

همایش «صدر جهان زنجانی» برگزار می‌شود
معاون فرهنگی قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری همایش «صدر جهان زنجانی» در اسفند‌ماه سال جاری خبر داد.

همایش «صدر جهان زنجانی» برگزار می‌شود

معاون فرهنگی قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری همایش «صدر جهان زنجانی» در اسفند‌ماه سال جاری خبر داد.
همایش «صدر جهان زنجانی» برگزار می‌شود