همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند

همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به دنبال ایجاد شفاف‌سازی است و دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارند باید برای اجرایی کردن این موضوع اهتمام جدی داشته و پای کار بیایند.

همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به دنبال ایجاد شفاف‌سازی است و دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارند باید برای اجرایی کردن این موضوع اهتمام جدی داشته و پای کار بیایند.
همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند