همه فحاشی‌های یک رئیس جمهور

همه فحاشی‌های یک رئیس جمهور
دو روز پس از غائله 14 اسفند، حزب جمهوری طی بیانیه‌ای به طور رسمی بنی صدر را مورد سرزنش قرار داد و او را مسئول درگیری و اغتشاشات خواند.

همه فحاشی‌های یک رئیس جمهور

دو روز پس از غائله 14 اسفند، حزب جمهوری طی بیانیه‌ای به طور رسمی بنی صدر را مورد سرزنش قرار داد و او را مسئول درگیری و اغتشاشات خواند.
همه فحاشی‌های یک رئیس جمهور