همکاری تنگاتنگی بین بنده و فرهاد رهبر وجود دارد/ خبر استعفای رهبر فضاسازی و القای شبهه است

همکاری تنگاتنگی بین بنده و فرهاد رهبر وجود دارد/ خبر استعفای رهبر فضاسازی و القای شبهه است
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همکاری تنگاتنگی بین بنده، دکتر رهبر، معاونان ایشان و مدیریت اجرایی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

همکاری تنگاتنگی بین بنده و فرهاد رهبر وجود دارد/ خبر استعفای رهبر فضاسازی و القای شبهه است

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همکاری تنگاتنگی بین بنده، دکتر رهبر، معاونان ایشان و مدیریت اجرایی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.
همکاری تنگاتنگی بین بنده و فرهاد رهبر وجود دارد/ خبر استعفای رهبر فضاسازی و القای شبهه است